Prof. Dr. Ciocoiu Manuela

Prof. Dr. Ciocoiu Manuela
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Influenţa compuşilor polifenolici în procesele fiziopatologice la nivelul pielii
Autori: Manuela Ciocoiu, Iuliana Hunea, Codruţa Bădescu

Proprietățile biologice ale polifenolilor includ proprietăți antioxidante, antitumorale și efecte antiinflamatorii. Există o varietate de mecanisme potențiale de acțiune cum ar fi inhibarea enzimelor de replicare bacteriană, inducerea apoptozei în celulele tumorale, stimularea monocitelor/macrofagelor pentru a produce citokine și stimularea mieloperoxidazei- iododependente a neutrofilelor.
Cunoașterea biodisponibilității diverselor clase de polifenoli este esențială în înțelegerea eficienței lor terapeutice. Activitatea metabolică a polifenolilor depinde de activitatea intrinsecă, de absorbția intestinală, de rata de metabolizare și de eliminare. Biodisponibilitatea scăzută a majorității polifenolilor, a condus la diverse asocieri de polifenoli și combinații de polifenoli cu vitamine și alți micronutrienți, care au fost selectate pentru a viza în mod specific mecanismele celulare cheie, implicate în carcinogeneza. Alte abordări promițătoare pentru creșterea biodisponibilității compuşilor polifenolici în studiile clinice includ utilizarea nanoparticulelor, lipozomilor, a complexelor fosfolipidice și a analogilor structurali.
Majoritatea combinațiilor de compuși naturali țintesc mecanismele intracelulare de reglare ale carcinogenezei. S-a demonstrat lezarea țesutului conjunctiv ca un element comun implicat în creșterea tumorală, invazie și metastazare. Rolul acestei bariere naturale anti-cancer este frecvent neglijat in abordările terapeutice ale cancerului. Cu toate acestea, toate etapele metabolice critice în cancer necesită degradarea membranei bazale și a componentelor matricei extracelulare ca barieră fizică care împiedică creșterea, migrarea și invazia celulelor tumorale.
În concluzie, compuşii polifenolici reprezintă o modalitate importantă de tratament în cancerul cutanat, luând în considerare utilizarea lor în siguranţă. Datorită abilităţii acestora de a modula multiple mecanisme biologice implicate în iniţierea şi progresia cancerului, compuşii polifenolici oferă nenumărate efecte terapeutice comparativ cu un singur compus.

Influence of polyphenolic compounds on the pathophysiological processes in the skin
Authors: Manuela Ciocoiu, Iuliana Hunea, Codruţa Bădescu

The biological properties of polyphenols include antioxidant, anti-tumour and anti-inflammatory effects. There are a variety of potential mechanisms of action such as inhibition of bacterial replication enzymes, induction of apoptosis in tumour cells, stimulation of monocytes/macrophages to produce cytokines, and iododependent myeloperoxidase stimulation of neutrophils.
Understanding the bioavailability of various classes of polyphenols is essential in understanding their therapeutic efficacy. The metabolic activity of polyphenols depends on the intrinsic activity, intestinal absorption, metabolism and elimination rate. The low bioavailability of most polyphenols has led to various combinations of polyphenols and combinations of polyphenols with vitamins and other micronutrients, which were selected to specifically target the key cellular mechanisms involved in carcinogenesis. Other promising approaches for increasing the bioavailability of polyphenolic compounds in clinical studies include the use of nanoparticles, liposomes, phospholipid complexes and structural analogues.
Most combinations of natural compounds target intracellular carcinogenesis regulation mechanisms. Damage to connective tissue has been shown to be a common element involved in tumour growth, invasion and metastasis. The role of this natural anti-cancer barrier is frequently overlooked in cancer therapy approaches. However, all critical metabolic stages in cancer require degradation of the base membrane and extracellular matrix components as a physical barrier that impedes growth, migration and invasion of tumour cells.
In conclusion, polyphenolic compounds are an important therapeutic option in skin cancer, considering their safe use. Because of their ability to modulate multiple biological mechanisms involved in cancer initiation and progression, polyphenolic compounds have countless therapeutic effects compared to a single compound.

 Scurt CV

Coordonator al activităţii didactice la Disciplina de Fiziopatologie
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
Medic primar Medicină Internă
Vicepreşedintele Societăţii Române de Fiziopatologie

Contactează operatorul PDI 2020

3 + 13 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media