Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța

Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Activitatea profesională și stilul de viață în boala venoasă cronică – Studiu personal
Manolache Nicuța, Stoleriu Gabriela, Brănișteanu Elena Daciana, Filip Ciubotaru Florina Mihaela

În prezenta lucrare, parte integrantă a unui studiu personal al cărui obiectiv a fost aprecierea rolului fiecărui factor favorizant în parte şi importanţa asocierii mai multor factori de risc la acelaşi pacient cu boală venoasă cronică(BVC), sunt redate rezultatele analizei rolului activității profesionale și a stilului de viață în evoluția BVC.
Material şi metodă
Studiul a inclus 1064 de persoane, femei şi bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 85 ani, grupate în cinci grupe de examinare formate din pacienții internați în decurs de un an în serviciul de dermatologie al spitalului „A. Cincu ” Tecuci, bolnavii spitalizati într-o lună de zile în secția de medicină internă ( același spital), persoane care lucrau sau au lucrat în condiții de ortostatism static prelungit, subiecți sedentari și subiecți cu stil de viață sănătos.
Pentru fiecare pacient diagnosticat cu BVC și introdus în lotul de studiu am consemnat următorii parametri:
-vârsta la momentul introducerii în studiu
-vârsta la momentul când a debutat BVC
-sexul
-mediul de rezidenţă
-ocupaţia
– stilul de viaţă
-este sau nu fumător, sau a fumat mai mult de zece ani peste 10 țigări pe zi
-a suferit traumatisme locale repetate la nivelul regiunilor gambiere inferioare
Pentru aprecierea rolului ortostatismului prelungit, al efortului fizic susținut, al traumatismelor locale gambiere repetate, sedentarismului și stilului sănătos de viața în BVC, am analizat frecvența acestor factori de risc la pacienții cu BVC incluși în studiu, dar și frecvența BVC în grupele persoanelor care lucrau sau au lucrat în condiţii de ortostatism static prelungit, a persoanelor sedentare și a celor cu stil de viaţă sănătos.
Prezentare rezultate
Din cei 468 bolnavi cu BVC care au precizat condiţiile de muncă şi stilul de viaţă, 62,17% au lucrat sau lucrau în condiţii de ortostatism prelungit, 23,08% erau sedentari şi 14,75% aveau stil de viaţă pozitiv.
60,94% dintre pacienţi cu BVC prezentau traumatisme locale gambiere repetate.
Asocierea traumatismelor gambiere cu ortostatismul şi efortul fizic a fost întâlnită la 177 pacienţi cu BVC, mai frecvent la bărbaţi. Cei mai mulți pacienți apartineau clasei C6 CEAP.
Prezentau BVC 66% dintre persoanele cu activitate în ortostatism prelungit, 56% dintre cele sedentare și 36% dintre persoanele cu stil sănătos de viaţă.
Concluzii
Tipul de activitate profesională şi stilul de viaţă pot agrava evoluţia BVC.
Ortostatismul favorizează instalarea BVC mai mult decât sedentarismul (raport 1,17:1). Ponderea mai mare a bolii în rândul subiecţilor supuşi ortostatismului, poate fi explicată şi prin frecventa asociere cu efortul fizic (42,51% dintre cazuri).
Prezenţa bolii venoase în rândul subiecţilor cu stil sănătos de viaţă, într-un procent mare (36%), dovedeşte că apariţia bolii este influenţată de o multitudine de alţi factori de risc, care nu se exclud printr-un stil de viaţă pozitiv.

Professional activity and lifestyle in chronic venous disease – Personal study
Manolache Nicuța, Stoleriu Gabriela, Brănișteanu Elena Daciana, Filip Ciubotaru Florina Mihaela

In this paper, an integral part of a personal study whose objective was to assess the role of each factor favoring in part and the importance of associating several risk factors in the same patient with chronic venous disease (CVD), the results of the analysis of the role of professional activity and lifestyle in CVD evolution are presented.
Material and method
The study included 1064 subjects, women and men between the ages of 18 and 85, grouped into five examination groups consisting of patients admitted within one year to the dermatology service of the hospital “A. Five “Tecuci, patients hospitalized within a month in the internal medicine department (same hospital), people who worked or worked in conditions of prolonged static orthostatism, sedentary subjects and subjects with a healthy lifestyle.
For each patient diagnosed with CVD and entered in the study group, we recorded the following parameters:
– age at the time of introduction into the study
– age when CVDoccurred
-gender
-the medium of residence
-occupation
– lifestyle
– smoker or non-smoker, or has smoked more than ten years over 10 cigarettes a day
– suffered local traumas repeated in the lower calf regions

In order to appreciate the role of prolonged orthostatism, sustained physical exertion, repeated local calf traumas, sedentary lifestyle and healthy lifestyle in CVD, we analyzed the frequency of these risk factors in patients with CVD included in the study, but also the frequency of CVD in working groups or whom worked under conditions of prolonged orthostatism, sedentary people and those with a healthy lifestyle.
Results
Of the 468 patients with CVD who specified working conditions and lifestyle, 62.17% worked or kept working under prolonged orthostatism, 23.08% were sedentary and 14.75% had a positive lifestyle.
60.94% of the patients with CVD had recurrent local calf traumatic injuries.
The association of calf trauma with orthostatism and physical exertion was found in 177 patients with CVD, more commonly in men. Most patients belonged to the C6 CEAP class.
66% of the people with prolonged orthostatic activity, 56% of the sedentary ones and 36% of the people with a healthy lifestyle, presented CVD.
Conclusions
The type of professional activity and lifestyle can aggravate the evolution of CVD.
Orthostatism favors the onset of CVD more than sedentarism (ratio 1.17: 1). The higher share of the disease among the patients subjected to orthostatism, can be explained by the frequent association with physical effort (42.51% of the cases).
The presence of venous disease among healthy living subjects, in a large percentage (36%), shows that the occurrence of the disease is influenced by a multitude of other risk factors, which are not excluded by a positive lifestyle.

Scurt CV

Locul de muncă
Spitalul „Anton Cincu”, Tecuci
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Educaţie şi formare
1981–1987 – Facultatea de Medicină Generală, IMF Iaşi
1987–1991 – Stagiatură – Spitalul Judeţean Galaţi
1991–1994 – Rezidenţiat – Clinica „Scarlat Longhin”, Bucureşti
1994 – Obţinerea titlului de medic specialist dermatovenerolog
1998 – Obţinerea gradului de medic primar dermatovenerolog
2007 – Obţinerea titlului de doctor în medicină

Calificare
Medic primar dermatovenerolog
Doctor în medicină
Șef lucrări
Competenţe Homeopatie
Atestat dermato – cosmetologie
Dermatoscopie
Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Dermatologie
Asociația Dermatologilor din Moldova.
Asociația Română de Dermato-Pediatrie
Asociația Română de Imuno-Dermatologie
European Academy of Dermatology and Venerology

Lucrări ştiinţifice elaborate, prezentate şi publicate
Teza de doctorat : „Rolul factorilor favorizanţi în insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare”
Conducător ştiinţific: Prof dr. Dumitru Iustin Diaconu
Articole publicate în reviste de specialitate
Comunicări la conferinţe naţionale, mese rotunde
Participări la cursuri de formare profesională

Contactează operatorul PDI 2020

1 + 10 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media