Cercetător Știițific gr. I Dr. Neagu Monica

Cercetător Știițific gr. I Dr. Neagu Monica
Institutul Naţional “Victor Babeş”, Bucureşti
Spitalul Clinic ”Colentina”, Bucureşti

Celulele prezentatoare de antigen – noi actori în patologia cutanată 

Autori: Monica Neagu 1,2,3, Carolina Constantin 1,2, Elena-Georgiana Dobre 3, Mihaela Surcel 1, Adriana Munteanu 1,3, Sabina Zurac 1,2,4

1.Laborator Imunologie, Institutul Național de Patologie Victor Babeș, București, România
2.Department Patologie, Spitalul Colentina, București, România
3.Școala Doctorală, Universitatea București, România
4.Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România

Cuvinte cheie: vaccinare, celulă prezentatoare de antigen, funcții imune, psoriazis, melanom cutanat

Introducere. Celulele prezentatoare de antigen din piele sunt în principal celule Langerhans (LCs) care susțin funcții imune în cadrul rețelei celulare cutanate, aceste celule fiind considerate santinele imune majore. După activare LCs migrează în ganglionii limfatici activând celulele imune adaptative (ex. limfocitele T și B), care ulterior vor dezvolta o multitudine de tipuri de răspunsuri imune. Când mecanismele imune reglatoare nu sunt eficiente, LCs devin implicate în diverse patologii cutanate, de la boli autoimune la cancer.
Materiale și metode. Utilizând protocoale standard de imunohistochimie, biopsii tisulare au fost investigate pentru prezența și distribuția LCs.
Rezultate. În psoriazis markerul CD1a exprimat de LCs, este o moleculă implicată în accelerarea procesării antigenului. Când CD1a este supra-exprimat în leziunile psoriatice, simptomatologia este mai intensă. În biopsiile leziunilor psoriatice, un număr crescut de LCs epidermale au fost găsite în compartimentele bazale/suprabazale. LCs au fost identificate în melanoamele cutanate susținând răspunsul imun local. Pe lângă limfocitele T care infiltrează tumora, LCs, macrofagele, celulele dendritice și celulele natural ucigașe constituie armata imunății locale. Eficiența terapiilor imune este determinată de componența celulară a micromediului tumoral și de interacția dintre celule imune și celule tumorale. În timp ce o serie de melanoame abundă în LCs, altele sunt lipsite de acest tip celular. Concluzie. Caracteristicile moleculare ale LCs determină capacitatea acestora de a infiltra micromediul tumoral, cum ar fi expresia diferențială a Toll-like Receptors de pe suprafața LCs.
Studiu finanțat de proiectele PN-III-P4-PCE-2021-0549 (PCE9/2022), NASR, [PN 23.16.01.03], COST Action CA21108 – European Network for Skin Engineering and Modeling.

Antigen presenting cells – new players in skin’s pathology 

Authors: Monica Neagu1,2,3, Carolina Constantin1,2, Elena-Georgiana Dobre3, Mihaela Surcel1, Adriana Munteanu1,3, Sabina Zurac 1,2,4

1.Immunology Laboratory, Victor Babes National Institute of Pathology, Bucharest, Romania
2.Pathology Department, Colentina Clinical Hospital, Bucharest, Romania
3.Doctoral School, University of Bucharest, Bucharest, Romania
4.Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Keywords: antigen presenting cell, immune functions, psoriasis, cutaneous melanoma

Introduction. Skin’s antigen presenting cells are mainly Langerhans cells (LCs) that within their created cellular network sustain immune functions, being considered the main immune sentinels of the skin. LCs upon activation can migrate to skin draining lymph nodes priming adaptive immune cells (e.g. T- and B-lymphocytes), developing further a broad range of immune responses. When immune regulatory mechanisms fail, LCs become involved in various skin’s pathology, ranging from autoimmunity to cancer.
Materials and methods. Tissue biopsies were investigated for the presence and distribution of LCs using standard immunohistochemistry protocols.
Results. In psoriasis the CD1a marker expressed on LCs, is a molecule involved in the active antigen-processing events. When CD1a is over-expressed, psoriatic symptoms are intensified. In our investigated skin psoriatic biopsies, increased numbers of epidermal LCs were found located predominantly in the basal/suprabasal compartment. LCs were found in skin melanoma tissues where they participate at the local immune response. Besides T cells that infiltrate, LCs, macrophages, dendritic and natural killer cells constitute the local immune army. The efficacy of immune therapies resides in the cellular composition of the tumor immuno-microenvironment, and on the crosstalk between immune and tumor cells. While some skin melanomas have high amounts of LCs, others lack these cells. Conclusion. The molecular characteristics of LCs determine their ability to infiltrate the tumor microenvironment, such as the expression of different Toll-like Receptors on the surface of LCs.
Acknowledgement. Study financed by grants PN-III-P4-PCE-2021-0549 (PCE9/2022), NASR, [PN 23.16.01.03], COST Action CA21108 – European Network for Skin Engineering and Modeling.

Scurt CV

CSI Dr. Monica Neagu – Șef laborator Imunologie, Abilitare în Imunologie, Conducator de doctorat Școala Doctorală a Facultății de Biologie, Universitatea din București, Coordonator doctorat University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Austria, University of Crete, Greece; CSI în Sectia de Anatomie-Patologică, Spitalul Clinic Colentina; Președinte al Societății Române de Imunologie, membru al World Academy of Science; Top 2% World scientists.
Director de Proiect pentru proiecte internaționale: Bilateral Cooperation România-China 511/2011 Biomarker discovery in digestive tract cancer and skin melanoma using proteomic approaches (Beijing Institute of Genomics), Bilateral Cooperation România-Grecia project no. 7285/02 Immunomodulating potential of prothymosin alpha [….] (University of Athens), NATO SfP 982838/2007 Development of a novel immunoassay for the very early detection of Biothreatening Bacterial Infections (University of Tuebingen, University of Athens); Study of the healing and immuno-modulating activity of new in situ gelling formulations (Department of Pharmacy, University of Salerno) și membru al echipei de cercetare în proiecte internaționale FP7, ERA-NET, Horizon2020. În prezent este membru al Comitetului de management al proiectelor Orizont2020 COST CA16120 – European Epitranscriptomics Network (EPITRAN) și CA18125 – Advanced Engineering and Research of Aerogels for Environment and Life Sciences (AEROGELS). Din 2022 este membru al proiectului Orizont2020, COST Action CA21108 – European Network for Skin Engineering and Modeling.
Are specializare în autoimunitate la Sandoz Pharma Ltd., Basel. În perioada 2010-2013 a fost membru al Comisiei pentru Terapii Avansate – EMA.
În ultimii 5 ani a condus sau a fost implicată în peste 10 proiecte finanțate la nivel național cu tematică în patologia cutanată.
Este membru în Colectivele de redacție și Editor pentru reviste internaționale: Recent Patents in Biomarkers, Journal of Immunoassay and Immunochemistry World Journal of Methodology, South East European Journal of Immunology, Trends in Toxicology and Related Sciences, Current Biomarkers, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Journal Health Politics, Bio-interactions and Bio-compatibility – Frontiers in Biomaterials Science, Journal of Cellular and Molecular Medicine.
Editor invitat pentru numere speciale din revistele internaționale: Disease Markers, Journal of Immunology Research, Molecules, Current Opinion in Toxicology, Journal Nanomaterials, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Personalized Medicine, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.
Este co-inventator pentru 10 brevete în domeniul dermato-oncologiei, seturi de biomarkeri in dermato-oncologie, metode de separare molecule cu funcție imună, obținere clone de celule tumorale. Brevetele au fost premiate la târguri internaționale de invenții si inovații.
Autor a 26 de cărți si capitole de cărți internaționale și a peste 220 de articole științifice internaționale, Hirsch Index = 34 (ISI web of Science/Clarivate).

Contactează operatorul PDI 2023

1 + 9 =

Operatorul PDI 2023

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media