Prof. Dr. Ianoși Simona

Prof. Dr. Ianoși Simona
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

Simpozion UCB: Cimzia, o terapie sigură și eficientă în psoriazis
Lector: Simona Ianoși

Simpozionul companiei UCB, face referire în prima parte la impactul pe care îl are psoriazisul în viața pacienților, descrie povara pe care aceștia o poartă atât pe plan fizic, psihic dar și social.
Conținutul aduce la lumină nevoi nesoluționate ale acestor pacienți, impactul asupra calității vieții, subliniază diferența dintre bărbați și femei în ceea ce privește afectarea psihică, acestea confruntându-se mai mult cu stigmatizare, depresie, izolare socială, neîmplinire în viața de familie etc.
De asemenea, este prezentată în a doua parte a simpozionului și soluția terapeutică oferită de Certolizumab pegol, soluție susținută de date de eficacitate și siguranță pe termen lung ale studiilor efectuate.

Simpozion UCB: Cimzia, a safe and efficient therapy in psoriasis
Lector: Simona Ianoși

UCB’s symposium, refers in the first part to the impact that psoriasis has on patients’ lives, describes the burden they bear both physically, mentally and socially.
The content brings to light unresolved needs of these patients, the impact on quality of life, highlights the difference between men and women in terms of mental illness, they face more with stigma, depression, social isolation, failure in family life, etc.
Also presented in the second part of the symposium is the therapeutic solution offered by Certolizumab pegol, a solution supported by long-term efficacy and safety data from the studies performed.

Simpozion Sandoz: Erelzi și Hyrimoz, două tratamente, un singur dispozitiv, SensoReadyPen
Lectori: Simona Ianoși, Ilarie Brihan

Medicamentele biosimilare devin disponibile în diferite arii terapeutice. Un medicament biosimilar este un medicament biologic, care s-a dovedit a nu avea diferențe clinic semnificative față de medicamentul de referință în ceea ce privește calitatea, activitatea biologică, siguranța, eficacitatea și imunogenitatea.1 Medicamentele biosimilare au fost utilizate în practica clinică de peste 15 ani ca tratamente pentru înlocuirea hormonului de creștere, pentru neutropenie și anemie legate de insuficiența renală cronică sau de cancer.
Concurența între diferite medicamente biologice, inclusiv medicamentele biosimilare, creează mai multe oportunități de alegere a tratamentului pentru medici și pentru pacienți și îmbunătățește performanța pentru medicamente individuale (cum ar fi dispozitive îmbunătățite, servicii pentru pacienți sau formulări).
Prescriptorii ar trebui să utilizeze toate dovezile relevante disponibile pentru a lua deciziile privind îngrijirea unui pacient, cu selecția inițială a celei mai potrivite molecule pe baza considerentelor clinice. Ulterior, medicii care prescriu medicamente ar trebui să ia în considerare propunerile de valoare oferite de diferite produse, inclusiv indicațiile privind costurile și licențele, precum și alți factori relevanți pentru utilizarea produsului și rezultatele clinice probabile pentru fiecare pacient.
Produsele biosimilare sunt considerate a fi interschimbabile cu produsul lor de referință, ceea ce înseamnă că un medic poate alege medicamentul biosimilar în locul produsului de referință (sau invers) și se așteaptă să obțină același efect clinic (echivalență terapeutică).1
Compania Sandoz, care a aniversat anul acesta 15 ani de la producerea primului biosimilar din lume, de hormon de creștere (Omnitrope), pune la dispoziția medicilor și pacienților din Romania un portofoliu complet de biosimilare pentru tratamentul bolilor inflamatorii autoimune, de la adalimumab (Hyrimoz) la etanercept (Erelzi), folosing același dispozitiv inovator de administrare SensoReadyPen, infliximab (Zessly) si rituximab (Rixathon).

Simpozion Sandoz: Erelzi and Hyrimoz, two treatments, one device, SensoReadyPen
Lectori: Simona Ianoși, Ilarie Brihan

Biosimilar medicines are becoming available across different therapeutic areas. A biosimilar medicine is a biological medicine, which has been shown not to have any clinically meaningful differences from the reference medicine in terms of quality, biological activity, safety, efficacy and immunogenicity.1 Biosimilar medicines have been used in clinical practice for over 15 years as treatments for growth hormone replacement, neutropenia and anemia related to chronic renal failure or cancer.
Competition between different biological medicines, including biosimilar medicines, creates increased choice for patients and clinicians, and enhanced value propositions for individual medicines (such as improved devices, patient services or formulations).2
Prescribers should use all available relevant evidence to guide decisions about the care of an individual patient with the initial selection of the most appropriate molecule based on clinical considerations. Subsequently, prescribers should consider the value propositions offered by different products, including cost and licensed indications, as well as other factors relevant to the use of the product and likely clinical outcomes for each patient.
Biosimilar products are considered interchangeable with their reference product; which means a prescriber can choose the biosimilar medicine over the reference product (or vice versa) and expect to achieve the same clinical effect (therapeutic equivalence)1
Sandoz with over 15 years experience in producing biosimilars, starting with first worldwide biosimilar, growth hormone (Omnitrope), is offering to doctors and patients in Romania a complete portfolio of biosimilars in inflammatory autoimmune diseases, from adalimumab (Hyrimoz) to etanercept (Erelzi), sharing the same innovative administration device SensoReadyPen, infliximab (Zessly), and rituximab (Rixathon).

Scurt CV

– absolventă a Facultăţii de Medicină Generală, Universitatea din Craiova, promoţia 1995, media 9,92 (Diploma licenţă nr 266/28.12.1995).

Pregătirea profesională medicală:
medic rezident neurologie pediatrică din 1995-1997
medic rezident dermato-venerologie din 1997-2002
medic specialist dermato-venerolog în urma examenului susţinut în martie 2002 (nota 9,69)
medic primar dermatovenerolog în urma examenului național susţinut în septembrie 2008 (media 9,88) (locul I național)
medic șef Clinica de dermatologie, Spitalul Clinic Județean nr 1 Craiova, 2020

Activitatea didactică:
preparator prin concurs la disciplina Dermato-venerologie an VI, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, 01.10.1997
asistent universitar la disciplina dermato-venerologie an VI, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova din 2001
șef lucrări la disciplina dermato-venerologie din 2009 – 2015
conferențiar universitar 2015-2020
profesor universitar din 2021

Doctorat și masterat:
teză doctorat finalizată în 2005, U.M.F. Carol Davila, titlul ”Considerații etiopatogenice și terapeutice privind sindromul seboreic”, conducător științific prof. univ. Dr. Dan Forsea;
masterat în Managementul Unităților Sanitare, U.M.F. din Craiova, 2007-2009
conducător de doctorat din dec.2019

Apartenenăa la societăți științifice sau profesionale de prestigiu din țară și străinatate:
Societatea Română de Dermatologie din 1997
Societatea Română de Dermatologie Filiala Oltenia din 2001
Membra a „European Academy of Dermato-Venereology” cu numarul O 6924, din 2005
Societatea Română de Dermato-oncologie – membru fondator
Societatea Română de Imuno-dermatologie – membru fondator

Lista cu studii și articole:
– articole in extenso în reviste indexate ISI si BDI –44
– articole in extenso în reviste cu ISBN  – 33
– articole publicate în rezumat în vol. unor manifestări științifice în țară – 222
– articole publicate în rezumat în vol. unor manifestări științifice în străinatate – 129

Lista cu cărțile publicate –9
Listă cu congrese și alte reuniuni științifice de prestigiu:
– în țară – 86
– în străinătate – 49

Cursuri de specializare efectuate în țară și străinătate – 17
Formator cursuri de specialitate pentru medici rezidenți sau specialiști dermatologi – 2
Stagii de pregătire în țara – 2 și străinătate – 3
Membru în comitetele științiifice și de organizare ale unor manifestări științifice naționale cu/fără participare internațională – 11
Membru în comisii naționale de specialitate organizate de ministerul sănătății sau învățământului – 10
Președinte în comisii naționale de specialitate/primariat organizate de ministerul sănătății sau învățământului – 3
Director/responsabil sau membru în granturi/proiecte naționale/internaționale: 7
CNCSIS tip A 2007-2008 – Cercetarea imunohistochimică şi pe culturi de celule a interleukinelor proinflamatorii şi rolul lor în etiopatogenia acneei – – Beneficiar U.M.F. Craiova, 2007-2008, finanţat cu 179.500 RON, director proiect
Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu”, Beneficiar: U.M.F. “Carol Davila” – Centrul de Excelenţă in Dermatologie, Cod Contract: 56/1.2/S/31081, 2010-2013, 3.850.000 Eur, expert pe termen lung.
Dezvoltarea unui centru de dermatologie estetică și cercetare medicală, Beneficiar: Centrul Medical dr. Ianoși, Contract nr. 19354/2010, Planul Operațional Regional, 2011-2012, 161.000 lei, director proiect
Algoritm inovativ de diagnostic și tratament în acnee, Beneficiar: Centrul Medical dr. Ianoși, Contract nr.1433/ 2012 POS-CCE, 2013-2015, 3.520.000 lei, director proiect
Dezvoltarea unui centru de proctologie, contract nr POSDRU/176.3.1/S/150319, Beneficiar MC Medica, sept. 2015-dec.2015, membru în echipa de cercetare
Use of extraglottic and glottic alternative air methods in alternative airway management – Proiect nr. 2017-1-TR01-K202-046653 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, 103950 Euro, Applicant Organisation – Amasya University, Turkey, Project partners: Provincial Directorate of Health, Turkey, University of Debrecen, Hungary, University of Craiova, University of Medicina and Pharmacy from Craiova, Romania, 2017-2019 – Membru;
Dezvoltarea firmei Dr. Ianoși SRL prin achiziția de aparatură – în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2021, operațiunea 2.2, SMIS 111910 – 2018-2020, 1,2 mil Euro, Beneficiar;
Studii clinice/contracte de cercetare internaționale –13
Studii clinice/contracte de cercetare naționale – 7
Lector invitat/membru în Advisory Board-uri stiintifice de specialitate regionale/naționale cu/fără participare internațională – 50
Citări în lucrări în sistem ISI – 258 citări, Indice Hirsch= 10
FCIAP= 22,083

Contactează operatorul PDI 2024

11 + 6 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media