Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana

Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Peptidele antimicrobiene o speranță în terapia melanomului malign
Autori: Magda Bădescu1, Manuela Ciocoiu1, Daniela Jitaru2, B.M. Diaconescu3, Maria Cristina Vlădeanu1, Iris Bararu-Bojan1, Carmen Anton4, Codruța Bădescu4

1Disciplina Fiziopatologie
2Institutul Regional de Oncologie Iași
3Medicina muncii
4Departamentul de Medicină internă
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Cuvinte cheie: peptide antimicrobiene, melanom malign, defensină, catelicidină

Introducere: Melanomul malign este cea mai gravă formă de cancer de piele. În ciuda progreselor realizate în reducerea ratelor mortalității cauzate de cancer din ultimii ani, dezvoltarea unor noi abordări terapeutice rămâne o prioritate.

Material și metodă: Plecând de la datele din literatură, conform cărora peptidele antimicrobiene (PAM) au potențial antitumoral, s-a evaluat in vitro potențialul tumoricid al defensinei beta1 și catelicidinei LL37 asupra unei linii celulare de melanom malign (A375) și a unei linii de celule epiteliale normale (HMLE). Ambele linii celulare au fost de proveniență umană.

Rezultate: Am analizat efectele acestor PAM asupra viabilității, citotoxicității și proliferării melanocitelor tumorale și keratinocitelor normale. Studiul de viabilitate a fost realizat folosind anexină și 7-AAD (7-amino-actinomicină D), pentru detectarea și măsurarea apoptozei prin tehnica citometriei în flux. Rezultatele studiului nostru au relevat faptul că citotoxicitatea catelicidinei LL37 și a defensinei a fost semnificativă pentru linia de celule tumorale de tip melanom malign (A375) și nu a afectat semnificativ linia de celule epiteliale normale (HMLE), pentru care apoptoza celulară a fost de 4% la concentrații mici de LL37 și de 16% pentru defensină. La concentrații mari (15 µM) după o incubare de 48 h, apoptoza liniei HMLE a fost sub 30% atât pentru defensină cât și pentru catelicidina LL37.

Concluzii: PAM studiate pot deveni o alternativă terapeutică pentru melanomul malign, cu atât mai mult cu cât acestea nu afectează integritatea celulelor epitaliale normale.

Antimicrobial peptides a hope in melanoma therapy
Autori: Magda Bădescu1, Manuela Ciocoiu1, Daniela Jitaru2, B.M. Diaconescu3, Maria Cristina Vlădeanu1, Iris Bararu-Bojan1, Carmen Anton4, Codruța Bădescu4
1Pathophysiology Department
2Regional Institute of Oncology Iasi
3Occupational medicine
4Internal Medicine Department
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iaşi

Keywords: antimicrobial peptides, malignant melanoma, defensin, catelicidin

Introduction: Malignant melanoma is the most serious form of skin cancer. Despite progress in reducing cancer mortality rates in recent years, the development of new therapeutic approaches remains a priority.

Material and method: Based on literature data that antimicrobial peptides (MAPs) have antitumor potential, the tumoricidal potential of defensin beta1 and catelicidine LL37 was evaluated in vitro on a malignant melanoma cell line (A375) and a normal epithelial cell line (HMLE). ). Both cell lines were of human origin.

Results: We analyzed the effects of these MAPs on the viability, cytotoxicity and proliferation of tumor melanocytes and normal keratinocytes. The feasibility study was performed using annexin and 7-AAD (7-amino-actinomycin D), to detect and measure apoptosis by flow cytometry. The results of our study revealed that the cytotoxicity of catelicidin LL37 and defensin was significant for the malignant melanoma tumor cell line (A375) and did not significantly affect the normal epithelial cell line (HMLE), for which cell apoptosis was 4 % at low concentrations of LL37 and 16% for defensin. At high concentrations (15 µM) after a 48 h incubation, HMLE line apoptosis was below 30% for both defensin and catelicidin LL37.

Conclusions: The studied PAMs {defensin beta1 and catelicidine LL37) can become a therapeutic alternative for malignant melanoma, especially since they do not affect the integrity of normal epithelial cells.

Scurt CV

Profesor emerit, Profesor Universitar Asociat Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi
Conducător de doctorat
Medic primar medicină internă
Membru a 15 societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
Activitatea ştiinţifică se materializează în:
• 16 manuale didactice şi 6 monografii
• 51 lucrări în reviste de specialitate cotate ISI in extenso
• 131 lucrări în reviste de specialitate indexate BDI
• Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 74,28
• Cărţi, capitole în cărţi publicate în edituri naţionale: 53
• Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale: 3
• Publicaţii web: 159
• Index Hirsch: 9
• 11 programe de cercetare din care director la 2 granturi
• 24 teze de doctorat îndrumate, finalizate și confirmate de CNATDCU

Contactează operatorul PDI 2024

13 + 6 =

Operatorul PDI 2024

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: contact@pdi.ro
Website: www.eventer.ro

Parteneri Media